Επίβλεψη κατασκευής κλιματισμού.

Τελική Δαπάνη έργου:
650.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
8 μήνες

Ολοκλήρωση:
2001