Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
520.000€

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες

Ολοκλήρωση:
2005