Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
2.250.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
18 μήνες

Ολοκλήρωση:
2002