Επίβλεψη ανέγερσης κτιρίου εργοστασίου.

Τελική Δαπάνη έργου:
1.900.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
6 μήνες

Ολοκλήρωση:
1999