Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
80.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
20 μήνες

Ολοκλήρωση:
1999