Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
4.400.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
24 μήνες

Ολοκλήρωση:
2003