Επίβλεψη κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τελική Δαπάνη έργου:
3.500.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
6 μήνες

Ολοκλήρωση:
2004