Επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την Προσθήκη 4ου ορόφου στο 2ο κτίριο κλινικών του Πε Πα Γ Ν Η με αποκλειστική χρήση την λειτουργία τριών στεφανιογράφων και δύο αιθουσών Μ.Ε.Θ. συνολικά 14 κλινών.

Τελική Δαπάνη έργου:
700.000 €

Διάρκεια Εργασιών:
2 χρόνια

Ολοκλήρωση:
2010